♥ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฑิฆัมพร สุดาเดช นะคะ♥

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
      เรียนที่ห้อง 234 อาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วช่วยกันสรุปงานจากการที่ไปหาเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  คือ ความหมายคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการสอน หลักการสอนและขอบข่าย/เนื้อหาของคณิตศาสตร์
**สมาชิกกลุ่มของเรามีดังนี้
นางสาวเนตรนภา  วิรุณพันธ์
นางสาวฑิฆัมพร    สุดาเดช
นางสาวนฤมล       มะลิวัลย์
**ร่วมกันสรุปดังนี้
1.ความหมายของคณิตศาสตร์ (จากหนังสือ คณิตศาสตร์สนุกคิดกับคณิตกับวิธีพิชิตโจทย์)
       คณิตศาสตร์เป็นการศึกษา  เป็นสิ่งสร้างสรรค์จิตใจ คำว่าคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความหมายเพียงตัวเลขซึ่งเกี่ยวกับจำนวนต่างๆและการคำนวณ หรือเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหลายที่แสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด คณิตศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่ง  คณิตศาสตร์เป็นโครงสร้างที่รวมความรู้ คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแผน  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง (แม็กซ์ แบล็ค ,ยุพิน พิพิธกุล)
2.ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ (จากหนังสือ เทคนิคการสอนคณิตศาสร์,คณิตศาสตร์1,คู่มือคณิตศาสตร์ด้วยเกม)
       ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างมีระเบียบ ทั้งประสบการณ์ทางกายภาพ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่หลากหลายและได้สัมผัสทุกสิ่งด้วยตนเอง โดยการจัดความรู้ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมโดยใช้กรละเล่นพื้นบ้าน สอนการเปรียบเทียบ การวัดระยะทาง การบวกลบคูณหาร สอนเทคนิคโจทย์เลข ประสบการณ์ทางสังคม ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีโอกาสพูดคุยกับผู้อื่น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเล่นบทบาทสมมติ เล่นเกม (รุ่งอรุณ ลียะวณิช,ออซูเบล,ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
3.ขอบเขตคณิตศาสตร์ (จากหนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย,คณิตศาสตร์4)
       เนื้อหาเริ่มด้วยความรู้เบื้องต้น คุณสมบัติของจำนวนเต็มและขั้นตอนของยุคคลิด ขอบข่ายคณตศาสตร์เด็กปฐมวัย โดยนำเนื้อหาการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ดังนี้ การจัดกลุ่มหรือเซต ,จำนวน ,ระบบจำนวน ,ความสัมพันธ์ระหว่างเซต ,สมบัติของคณิตศาสตร์จากการรวมกลุ่ม ,ลำดับที่ความสำคัญและประโยชน์คณิตศาสตร์ .การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ,การวัดรูปทรงเรขาคณิต ,สถิติและกราฟ (เยาวภา เดชะคุปต์ , เดชา พนมพันธ์)
4.หลักการสอน (จากหนังสือคณิตศาสตร์ , สนุกกับการคิด)
       การสอนแบบอภิปราย หมายถึง วิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะระดมความคิดเพื่อพิจารณาปัญหา ช่วยกันหาข้อเท็จจริงหาเหตุผลร่วมกัน การสอนแบบอภิปรายฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดกล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหาร่วมกันแบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาความคิด การพูด และการรู้จักฟัง สามารถสรุปสาระสำคัญจากอภิปรายได้ การสอนคณิตศาสตร์มีหลักการดังนี้ สอนให้เหมือนรูปแบบของศิลปะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น